Rode Panda
VOGELPARK AVIFAUNA

Privacy beleid

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Papegaai Gespiegeld

Privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Vogelpark Avifauna en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van avifauna.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Vogelpark Avifauna op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Vogelpark Avifauna adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Vogelpark Avifauna.

Vogelpark Avifauna is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28103763Vogelpark Avifauna is gevestigd (Hoorn 59) en kantoorhoudend (Stuyvesantlaan 23) in Alphen aan den Rijn en bereikbaar via het e-mailadres contact@avifauna.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Vogelpark Avifauna kan op de volgende manieren informatie van je ontvangen:

  • Direct van bezoekers: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Vogelpark Avifauna op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Vogelpark Avifauna optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Vogelpark Avifauna plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Vogelpark Avifauna kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Vogelpark Avifauna, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Vogelpark Avifauna verstrekt. Vogelpark Avifauna kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij je persoonsgegevens?

Vogelpark Avifauna gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het vogelpark en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om je persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Vogelpark Avifauna kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Vogelpark Avifauna kan je persoonsgegevens delen met aan Vogelpark Avifauna gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Vogelpark Avifauna kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Vogelpark Avifauna rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Vogelpark Avifauna heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Vogelpark Avifauna deelt jouw persoonlijke gegevens met derden die ons helpen om gerichte marketingcampagnes uit te voeren en de online ervaring te personaliseren. Deze providers omvatten Ve Global Benelux. Klik hier om het privacybeleid van Ve te bekijken om te zien hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vogelpark Avifauna bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb je?

Je dient er zelf voor te zorgen dat Vogelpark Avifauna over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres contact@avifauna.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Vogelpark Avifauna of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van je (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, medegedeelde correcties, worden verwerkt. Vogelpark Avifauna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Vogelpark Avifauna of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Vogelpark Avifauna neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Vogelpark Avifauna via contact@avifauna.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Vogelpark Avifauna omgaat met  persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via contact@avifauna.nl.

Avifauna Scheurkader