Rode Panda
VOGELPARK AVIFAUNA

Parkreglement

Om de veiligheid van de bezoekers, de vogels en de gebouwen in het vogelpark te kunnen waarborgen zijn er een aantal regels opgesteld. Elke bezoeker dient zich hieraan te houden, voor een veilig en plezierig bezoek. Met het betreden van ons vogelpark zijn deze regels van toepassing.

Papegaai Gespiegeld

Parkreglement Vogelpark Avifauna

1. Toegang

 • Bezoek van het park is enkel toegestaan indien men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs en tijdens de
  officiële openingstijden van 9.00 tot 18.00 uur.
 • Iedereen die zich in het park bevindt, dient in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs en dient dit op
  verzoek te tonen. Dit entreebewijs dient u daarom zorgvuldig te bewaren gedurende het bezoek. Het
  entreebewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Indien noodzakelijk kun je het park
  tussentijds verlaten, dit alleen in overleg en met medewerking van de kassamedewerkers.

2. Algemeen

 • Het betreden van het park en het parkeren is op eigen risico.
 • Het is alleen toegestaan op de aangegeven paden te lopen.
 • Alle ouders en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding het park
  bezoeken.
 • Kinderen zonder begeleiding kan de toegang geweigerd worden.
 • Mocht je van mening zijn dat je tijdens het bezoek (onterecht) hinder heeft ondervonden dan kun je
  een bezwaar maken bij de kassa of receptie van het park en op schrift laten zetten.

3. Veiligheid

 • De veiligheidsvoorschriften die door middel van borden dan wel aanwijzingen van personeel worden
  aangegeven, dienen volledig en direct te worden opgevolgd.
 • In verband met je eigen veiligheid en die van onze dieren is het niet toegestaan om de dieren te aaien of aan te
  raken.
 • Het voeren van de dieren is niet toegestaan, met uitzondering van cupjes nectar in de Lori Landing en
  vissenvoer.
 • Het in de dierenverblijven terecht laten komen van afval of andere voorwerpen is strikt verboden, evenals het
  door de tralies of hekwerken steken van handen, vingers, stokken of andere voorwerpen.

4. Calamiteit

 • Bij een calamiteit dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 • Direct na een melding aan 112 dient altijd contact te worden opgenomen met de noodlijn van Avifauna (0172 –
  487459).

5. Meegebrachte artikelen

 • Radio’s en overige geluidsapparatuur mogen niet gebruikt worden daar deze overlast kunnen veroorzaken voor
  zowel dieren als overige bezoekers.
 • Rollend materieel, zoals (kinder)fietsen, rolschaatsen en skateboarden is niet toegestaan. Kinder- en
  wandelwagens, loopfietsjes en kinderstepjes alsmede rolstoelen en rollators vormen hierop een uitzondering.
 • Het bezit van wapens en/of het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen is verboden. Bij constatering
  geldt direct uitzetting van het park zonder vergoeding van kosten.

6. (Huis)dieren

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het park. Dit omdat er steeds meer gebieden zijn waar je als bezoeker
  tussen de dieren wandelt. Dieren kunnen hiervan schrikken, zich verwonden of zelfs ziektes oplopen.
 • Hulphonden zijn toegestaan, indien erkend getraind en duidelijk herkenbaar als hulphond.

7. Uiterlijk

 • Vogelpark Avifauna vraagt je gepaste kleding te dragen. Ook bij hoge temperaturen dienen tenminste een
  hemd, korte broek en schoeisel gedragen te worden.

8. Fotograferen en filmen

 • Het maken van foto- en filmopnamen in het park is, mits voor eigen gebruik, toegestaan.
 • Professionele fotografie en video voor commercieel gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming
  van de afdeling Marketing Communicatie.
 • Het is mogelijk dat je als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. Vogelpark Avifauna behoudt het recht dit
  materiaal voor publicatie te gebruiken.

9. Camera’s

 • Wij willen je erop attenderen dat er zowel zichtbaar als niet zichtbaar cameratoezicht aanwezig is ter bescherming
  van je eigen en onze veiligheid en eigendommen.

10. Attracties, presentaties en voederingen

 • Het gebruik van de speelterreinen, speeltoestellen, e.d. is op eigen risico.
 • Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de
  borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden.
 • De directie behoudt het recht om attracties te sluiten. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn; de
  weersomstandigheden, noodzakelijk onderhoud en te hoge of te lage bezoekersaantallen.
 • Tevens behoudt de directie zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de publieke voederingen en
  tijden, of deze zonder opgaaf van reden te annuleren.

11. Schade

 • Het park wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kun je met minder plezierige zaken geconfronteerd worden.
  Mocht je een dergelijke situatie aantreffen dan wordt je verzocht dit altijd direct te melden bij een van de
  parkmedewerkers.
 • Schade dient altijd onmiddellijk gemeld te worden zodat deze ter plaatse kan worden opgenomen (zie
  aansprakelijkheid). Eventuele schadevergoeding bij melding op een ander tijdstip is in ieder geval uitgesloten.
 • Ook een geval waarin je ongewild schade toebrengt, dient te worden gemeld.

12. Aansprakelijkheid

 • Vogelpark Avifauna aanvaardt slechts aansprakelijkstelling voor schade veroorzaakt tijdens een bezoek aan het
  vogelpark in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan het vogelpark of haar medewerkers
  is toe te rekenen.

13. Promotie en verkoop

 • Het is niet toegestaan promotie of verkoop van diensten en/of producten te bedrijven in het park of de
  toegangswegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Vogelpark Avifauna.

14. Verwijdering

 • Aanwijzingen van personeel en/of voorschriften op de borden dienen strikt nageleefd te worden.
 • Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel
  wordt niet getolereerd. Personen die zich niet houden aan de huisregels kunnen uit het park verwijderd
  worden en hebben geen recht op vergoeding kosten.
 • Personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen wordt de toegang geweigerd of worden uit het
  park verwijderd zonder vergoeding van kosten.

15. Parkeren

 • Op het parkeerterrein is de Wegenverkeerswet van toepassing en geldt een maximum snelheid van 15 km per
  uur. Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Laat geen waardevolle zaken of huisdieren achter in de auto of op de parkeerplaats.
 • Auto’s die een uitgang voor ander verkeer blokkeren zullen worden verwijderd. De kosten hiervan zullen
  worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.
 • Parkeren op invalideplekken is alleen toegestaan met een geldige invalidekaart welke ter controle zichtbaar
  aanwezig dient te zijn in de auto.
 • Vogelpark Avifauna is, ongeacht welke oorzaak, niet aansprakelijk voor schade aan de auto tenzij deze is
  veroorzaakt door eigen personeel in het kader van opzet en/of grove schuld.
 • Op drukke dagen kan het voorkomen dat de vraag naar parkeerplaatsen hoger uitvalt dan het aanbod. In deze
  gevallen zal door het personeel een alternatief aangewezen worden.
 • (Brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstallingen.

16. Overig

 • Het is verboden te roken in de binnenverblijven.
 • De horecagelegenheden in het park zijn volledig rookvrij.
  De eventuele ongeldigheid van enig beding in dit parkreglement heeft geen invloed op de geldigheid van alle overige
  bedingen. In zaken en gebeurtenissen waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist de parkleiding.

Wij wensen je een plezierig bezoek toe en hopen dat dit parkreglement daar aan zal bijdragen.

Avifauna Scheurkader